Photo gallery for Türk Evi Mali Durumu

| Image 1 of 2 |

Deeds-for-RU21-22

Deeds-for-RU21-22
Deeds-for-RU23-24-RU25

Türk Evi Mali Durumu

2009 y?l?na kadar hep eksikli?ini çektigimiz Türk Evi’mize kavu?tuk.
Kolay olmad? bu…

Aram?zdan bu projeye para ba???layacag?n? söyleyen dostlar bizi umitlendirdi, ve tabii önce isin kanuni yönünü
düsündük, avukatlara ve bankalara dan?st?k. En dogrusunun gayrimenkulu bir vak?f ad?na almak oldugunda karar
verdik. Bunun için 3 kez topluma aç?k toplant? yapt?k, ve amac?m?z? aç?klad?k, oya sunduk, oy çokluguyla
karar?m?z onayland?.
kinci asamada bag?s topladik, ve park yerinin uygun oldugu yerlere bakmaya baslad?k. Simdiki yeri bulduk, sat?n
ald?k, ve içinin insaat?n? yapmak icin proje yapt?k. Kullan?m amac?n? dükkandan klübe çevirmek icin bir mücadele
verdik, ve sonunda insaat yapma hakk?n? kazand?k. 5 ay proje ve 6 ay insaat ile ugrast?k. Sonunda bildiginiz, Türk
toplumuna lay?k gerçekten prestijli bir Türk Evi’ne sahip olduk. Bunda irili ufakl? herkesin pay? var. Kiminiz
maddi kiminiz bedensel destek verdiniz.
Sizlere simdi Türk Evimizin amac?n?, faaliyetlerini, finansman durumunu aç?klamak istiyoruz;
Amac?m?z, süphesiz kendimize ve gelecek nesillere her türlü kültürel faaliyetlerin yap?labilecegi, borçsuz bir
mekan devretmek. Suras? kesin ki, Türk Evi’mizin mevcudiyeti dernegimize itibar kazand?rd?. Çesitli defalar
temsilcileri, Türkiye’den gelen misafirleri gögsümüz kabararak ag?rlad?k.
Kimsenin akl?nda bir soru kalmamas? için tekrar tekrar aç?kl?yoruz ki, tapu vak?f ad?na al?nm?st?r, kopyas? Turk
Evi’nin duvar?na as?l?d?r, ayr?ca ?u anda okumakta oldu?unuz web sitesine de konuldu.
Tüzük ve tapu kopyalar? için bak?n?z:
Deeds of Turkish Center

Finansman Durumu:

FLORIDA TURKISH CENTER FOUNDATION
Updated: 4/14/13

INCOME EXPENSES
LOAN
$350,000 REAL ESTATE PURCHASE
$415,000
DIRECT DONATIONS(2009) $180,196 CLOSING COST
$7,881
DIRECT DONATIONS(2010) $147,897 BUILT-OUT EXPENSES
$173,078
FTAA ACTIVITIES 2009-2010
$84,050 LOAN REPAY (3.5 YRS)
$192,500
FROM FTAA ACTIVITIES 2011
$70,000 PROPERTY TAX (1st YEAR)
$9,350
FROM FTAA ACTIVITIES 2012-April.2013 $88,000 MORTGAGE INTEREST(2010-13)
$41,487
Collected Pledge as of 4/13/2013 $65,895 HOA FEES (2009-Now)
$103,006
FTCF INCOME(Gift cards, donations) $9,048 UTILITIES (2009~13)
$16,425

OTHER EXPENSES
(2009~Now)
$16,758
TOTAL INCOME
$995,086 TOTAL EXPENSES
$975,484
BALANCE in BANK
$19,602

Üstteki tablodan da kolayca görülebilecegi gibi, 4 y?lda positif bir mali statu yaratt?k, ve bunu yapabilmek icin
hepimiz cok çal?st?k. Borcumuzun yar?s?ndan fazlas?n? ödedik. Bize hiç bir beklenti olmadan, sadece güvenerek
mali destekte bulunan sizler, bununla da yetinmediniz. Borcu bir an önce ödemek icin kollari s?vad?n?z, her
Çarsamba yemek yapt?n?z, ba???lad?n?z, ve hatta kendi yapt???n?z yemegi kendiniz sat?n ald?n?z. Bu paha biçilemez
bir dayan??ma örnegidir. Bu ve bunun gibi destekler, haz?rlamakta oldu?umuz Florida Türk Evi kitab?nda detayl?
olarak dile getiriliyor, ve gelecek nesillerin bunlar? unutmamas? saglanacakt?r.
Turk Evi dostlari, Turk Evi’ni sat?n alabilmek icin öne at?l?p bize $350,000 finansman yapan 5 arkadas?m?z, olaya
bir ticari banka gibi bakmam??, ve kapasitemiz kadar ödeme konusunda bizleri serbest b?rakm??lard?r. Dört y?l
önce bir mektup gönderip sizleri rahats?z ettik, ve bu borcu 4 y?lda kapamak icin y?lda $1,000 ‘lik bir bag?? sözünü
sizden istedik. Çogumuz bu sözü, namus borcu bilip ödedi. Aram?zdan baz?lar?, ekonomik durumdan olsa gerek
bunu yapamad?.
Bakiye borcumuz $157,500.00
Yilda $60,000 ödeyebildigimize göre 2.5 y?l daha gerekmektedir. Bunu h?zland?rmak elimizde. Borçsuz bir dernek
daha iyi hizmet verebilecektir.
Simdi bu ödemede geri kalan arkadaslara son bir defa daha sormak istiyoruz. Bu y?l?n sonuna kadar “pledge”
inizi gerceklestirebilecekmisiniz?
Evet ___________________tarihine kadar ödeyecegim.
Hay?r ödemem mümkün degil.
Isterseniz bize cevap yazabilirsiniz, cevab?n?z gizlilik s?n?rlar? içinde mutalaa edileceginden emin olunuz. Bu
mektubu aldiktan bir hafta sonra sayman Fuat Ornarli tarafindan ilk ve son defa telefonla aranacaks?n?z,
cevabinizi ona da verebilirsiniz.
Size bir kez daha tesekkur ederiz. Olumlu bir cevap vereceginize inancimiz tamdir.
FTCF Mutevelli heyeti adina,

Fuat Ornarli, Sayman

Not 1: Muhasebe hesaplarimiz, dernek y?ll?k toplantilar?nda sizlere gösterilmis, yaz?l? olarak da??t?lm??t?r. Defterlerimiz sizlere daima
aç?kt?r. Incelemek için bir telefonunuz kafidir.
Not 2: Ekde Tapu ve Vak?f kurulu? belgelerini bulabilirsiniz.